[Thực hành] Đảo ngược các phần tử của mảng

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập thực hiện các thao tác cơ bản với mảng.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng cho phép đảo ngược thứ tự của các phần tử trong mảng.

Ứng dụng cho phép nhập vào lần lượt các phần tử của một mảng (tối đa là 20 phần tử) và sau đó đảo ngược thứ tự của các phần tử.

Các bước thực hiện

Để đảo ngược thứ tự phần tử trong mảng chúng ta sẽ hoán đổi giá trị của tất cả các phần tử đối xứng nhau trong mảng.

Bước 1: Khai báo các biến, nhập và kiểm tra kích thước mảng 

int size; int[] array; Scanner scanner = new Scanner(System.in); do {     System.out.print("Enter a size:");     size = scanner.nextInt();     if (size > 20)         System.out.println("Size does not exceed 20"); } while (size > 20);

Thực thi chương trình.

Bước 2: Nhập giá trị cho các phần tử của mảng 

array = new int[size];
int i = 0;
while (i < array.length) {
    System.out.print("Enter element " + (i + 1) + ": ");
    array[i] = scanner.nextInt();
    i++;
}

Thực thi chương trình.

Bước 3: In ra mảng đã nhập 

System.out.printf("%-20s%s", "Elements in array: ", "");
for (int j = 0; j < array.length; j++) {
    System.out.print(array[j] + "\t");
}

Thực thi chương trình.

Bước 4: Đảo ngược thứ tự các phần tử trong mảng

Sử dụng biến trung gian để hoán đổi giá trị giữa 2 phần tử.

for (int j = 0; j < array.length / 2; j++) {
    int temp = array[j];
    array[j] = array[size - 1 - j];
    array[size - 1 - j] = temp;
}

Bước 5: In ra mảng sau khi đã đảo ngược thứ tự các phần tử

System.out.printf("%-20s%s", "Reverse array: ", "");
for (int j = 0; j < array.length; j++) {
    System.out.print(array[j] + "\t");
}

Bước 6: Thực thi chương trình và quan sát kết quả.

Mã nguồn tham khảo tại đây

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status