học java cơ bản đến nâng cao

Học Java từ cơ bản đến nâng cao cho người mới (P3)

Ở những bài viết trước mình đã có chia sẻ cho các bạn một số bài tập cơ bản ở phần 1phần 2. Bài viết này để giúp mọi người học Java từ cơ bản đến nâng cao hiệu quả hơn thì hãy cùng mình giải một số các bài tập dưới đây nha!

Học Java từ cơ bản đến nâng cao

Đề bài

Ở đây mình có một số các bài tập cơ bản như sau mà mọi người có thể làm thử như sau:

Bài tập 1:

 • Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có chia hết cho 3 hay không?

Bài tập 2:

 • Viết chương trình nhập vào một số nguyên n. Tính tổng các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến n.

Bài tập 3:

 • Viết chương trình cho một mảng số nguyên gồm n phần tử. Tính tổng các số chia hết cho 4 có trong mảng số nguyên đó.

Bài tập nâng cao

Bài tập 4:

 • Viết chương trình nhập vào mảng 2 chiều có kích cỡ là n x n:
  • Hiển thị các mảng 2 chiều vừa nhập dạng ma trận lên màn hình.
  • Tính tích các phần tử nằm trên đường chéo chính của mảng.

Bài tập 5:

 • Viết chương trình tìm phần tử lớn nhất của mỗi cột trong mảng 2 chiều.

Lời giải

Sau khi các bạn đã thử sức làm xong các bài tập nhỏ nhỏ ở phía bên trên thì hãy cùng xem lại các bài tập đó với lời giải của mình nhé ^^

Bài tập 1:

 • Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có chia hết cho 3 hay không?
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class EX1 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập số cần kiểm tra:");
    int number = scanner.nextInt();
    if(number % 3 == 0){
      System.out.println(number + " có chia hết cho 3");
    }else {
      System.out.println(number + " không chia hết cho 3");
    }
  }
}

Bài tập 2:

 • Viết chương trình nhập vào một số nguyên n. Tính tổng các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến n.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class EX2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = scanner.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      if (i % 3 == 0) {
        sum += i;
      }
    }
    System.out.println("Tổng các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 -> n: " + sum);
  }
}

Bài tập 3:

 • Viết chương trình cho một mảng số nguyên gồm n phần tử. Tính tổng các số chia hết cho 4 có trong mảng số nguyên đó.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class EX3 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = scanner.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.println("Nhập phần tử thứ " + (i + 1) + " :");
      arr[i] = scanner.nextInt();
    }
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if(arr[i] % 4 == 0){
        sum += arr[i];
      }
    }
    System.out.println("Tổng các phần tử chia hết cho 4 có trong mảng là: " + sum);
  }
}

Bài tập 4:

 • Viết chương trình nhập vào mảng 2 chiều có kích cỡ là n x n:
  • Hiển thị các mảng 2 chiều vừa nhập dạng ma trận lên màn hình.
  • Tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của mảng.
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX4 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int[][] arr = new int[n][n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        System.out.printf("Nhập giá trị cho arr[%d][%d]:", i, j);
        arr[i][j] = sc.nextInt();
      }
    }
    System.out.println("Hiển thị mảng vừa nhập");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        System.out.printf("%8d", arr[i][j]);
      }
      System.out.println();
    }
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (i == j) {
          sum += arr[i][j];
        }
      }
    }
    System.out.println("Tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của mảng: " + sum);
  }
}

Bài tập 5:

 • Viết chương trình tìm phần tử lớn nhất của mỗi cột trong mảng 2 chiều.
 • Chương trình:
public class EX5 {
  public static void main(String[] args) {
    int arr[][] = {{1, 3, 2, 4}, {2, 7, 9, 8}};
    int q = 1;
    for (int i = 0; i < arr[0].length; i++) {
      int min = arr[0][i];
      for (int j = 0; j < arr.length; j++) {
        if (arr[j][i] < min) {
          arr[j][i] = min;
        }
      }
      System.out.println("Giá trị nhỏ nhất của cột " + i + " có giá trị là " + min);
    }
  }

}

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status