tài liệu lập trình java

Tài liệu lập trình Java cho người mới bắt đầu (P1)

Ở bài viết này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số các tài liệu lập trình Java cho người mới. Các bạn có thể làm các bài tập dưới đây để làm quen với cú pháp Java nhé! Các bạn có thể xem lại các bài tập cũ ở đây!

Bài tập về cấu trúc điều kiện

Trước tiên mình có chia sẻ cho các bạn một số tài liệu lập trình Java thông qua các bài tập dưới đây nhé!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình hiển thị chữ Hello World lên màn hình console.

Bài tập 2:

 • Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một số từ bàn phím.
 • Nếu số đó chia hết cho 3 thì hiển thị “n chia hết cho 3” nếu không thì hiển thị “n không chia hết cho 3”.

Bài tập 3:

 • Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một số từ bàn phím.
 • Kiểm tra số người dùng nhập vào là số chẵn hay số lẻ:
  • Nếu là số chẵn thì hiển thị “Số nhập vào là số chẵn”.
  • Nếu là số lẻ thì hiển thị “Số nhập vào là số lẻ”.

Bài tập 4:

 • Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào 3 số. Sau đó hiển thị số nhỏ nhất trong 3 số đó.

Bài tập 5:

 • Viết chương trình tính nghiệm của phương trình bậc nhất ax^2 + bx + c = d. Chương trình cho phép người dùng nhập 3 số a, b, c, d từ bàn phím sau đó hiển thị kết quả lên màn hình.

Bài tập 6:

 • Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một số từ bàn phím và kiểm tra số đó có phải là số nguyên tố hay không?

Bài tập 7:

 • Viết chương trình nhập vào một số kiểm tra số đó có phải số chính phương hay không?

Bài tập Java cơ bản về cấu trúc lặp

Bài tập 1:

 • Viết chương trình hiển thị 10 lần dòng chữ “Hello World”.

Bài tập 2:

 • Viết chương trình hiển thị các số chẵn trong khoảng từ 1 đến 100.

Bài tập 3:

 • Viết chương trình hiển thị tổng các số lẻ từ 1 đến 100.

Bài tập 4:

 • Viết chương trình nhập vào số n từ bàn phím và hiển thị tổng các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến n.

Bài tâp 5:

 • Viết chương trình nhập vào số n và hiển thị các số chính phương trong khoảng 1 đến n.

Bài tập 6:

 • Viết chương trình thực hiện việc nhập vào các số từ bàn phím và khi người dùng nhập số 0 thì hiển thị tổng của các số đã nhập từ bàn phím.

Bài tập 7:

 • Viết chương trình nhập vào số n và hiển thị các số nguyên tố trong khoảng 1 -> n.

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status