học java core

Bài tập tổng hợp tự học Java core cơ bản (P2)

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tham khảo một số bài tập tổng hợp để tự học Java core nhé. Sau khi làm xong mọi người có thể tham khảo lời giải ở phía bên dưới nhé! Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo các bài tập khác tại đây!

Bài tập tổng hợp tự học Java core

Đề bài

Bài tập 1:

 • Viết chương trình hiển thị 10 số fibonacci đầu tiên

Bài tập 2:

 • Xây dựng hàm kiểm tra số nguyên tố

Bài tập 3:

 • Viết chương trình hiển thị các số nguyên tố có trong mảng

Bài tập 4:

 • Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố có trong mảng

Bài tập 5:

 • Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có phải số chính phương hay không?

Lời giải

Cùng xem lời giải cho các bài tập trên ở dưới đây nha!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình hiển thị 10 số fibonacci đầu tiên
 • Chương trình:
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Dãy số fibonacci: ");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      System.out.print(getFibonacci(i) + " ");
    }
  }

  public static int getFibonacci(int n) {
    if (n < 0) {
      return -1;
    } else if (n == 0 || n == 1) {
      return n;
    } else {
      return getFibonacci(n - 1) + getFibonacci(n - 2);
    }
  }
}

Bài tập 2:

 • Xây dựng hàm kiểm tra số nguyên tố
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    if (isPrime(n)) {
      System.out.println("n là số nguyên tố");
    } else {
      System.out.println("n không phải là số nguyên tố");
    }
  }

  public static boolean isPrime(int n) {
    if (n < 2) {
      return false;
    } else if (n == 2) {
      return true;
    } else {
      boolean isPrime = true;
      for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
        if (n % i == 0) {
          isPrime = false;
          break;
        }
      }
      return isPrime;
    }
  }
}

Bài tập 3:

 • Viết chương trình hiển thị các số nguyên tố có trong mảng
 • Chương trình:
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    int arr[] = {1, 3, 2, 4, 5, 7, 9, 8};
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (isPrime(arr[i])) {
        System.out.println(arr[i]);
      }
    }
  }

  public static boolean isPrime(int n) {
    if (n < 2) {
      return false;
    } else if (n == 2) {
      return true;
    } else {
      boolean isPrime = true;
      for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
        if (n % i == 0) {
          isPrime = false;
          break;
        }
      }
      return isPrime;
    }
  }
}

Bài tập 4:

 • Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố có trong mảng
 • Chương trình:
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    int arr[] = {1, 3, 2, 4, 5, 7, 9, 8};
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (isPrime(arr[i])) {
        sum += arr[i];
      }
    }
    System.out.println("Tổng các số nguyên tố có trong mảng: " + sum);
  }

  public static boolean isPrime(int n) {
    if (n < 2) {
      return false;
    } else if (n == 2) {
      return true;
    } else {
      boolean isPrime = true;
      for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
        if (n % i == 0) {
          isPrime = false;
          break;
        }
      }
      return isPrime;
    }
  }
}

Bài tập 5:

 • Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có phải số chính phương hay không?
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {

    int n;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập n ");
    n = sc.nextInt();
    if (checkSquareNum(n)) {
      System.out.println(n + " là số chính phương");
    } else {
      System.out.println(n + " không phải là số chính phương");
    }

  }

  public static boolean checkSquareNum(int n) {

    int temp = (int) Math.sqrt(n);
    if (temp * temp == n) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
}

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status