tự học java core

Bài tập tổng hợp tự học Java core cơ bản (P1)

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tham khảo một số bài tập tổng hợp để tự học Java core nhé. Sau khi làm xong mọi người có thể tham khảo lời giải ở phía bên dưới nhé! Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo các bài tập khác tại đây!

Bài tập tổng hợp tự học Java core

Đề bài

Bài tập 1:

 • Viết chương trình nhập tính nghiệm của phương trình bậc nhất ax + b = c

Bài tập 2:

 • Viết chương trình nhập vào một số kiểm tra xem số đó có phải số nguyên tố hay không?

Bài tập 3:

 • Viết chương trình hiển thị 10 số nguyên tố đầu tiên

Bài tập 4:

 • Viết chương trình tính tổng 10 số nguyên tố đầu tiên

Bài tập 5:

 • Viết chương trình nhập vào một năm và kiểm tra xem đó có phải năm nhuận hay không?

Lời giải

Cùng xem lời giải cho các bài tập trên ở dưới đây nha!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình nhập tính nghiệm của phương trình bậc nhất ax + b = c
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập a:");
    double a = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Nhập b:");
    double b = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Nhập c:");
    double c = scanner.nextDouble();
    if (a == 0) {
      if (b == 0) {
        if (c == 0) {
          System.out.println("Phương trình có vô số nghiệm");
        } else {
          System.out.println("Phương trình vô nghiệm");
        }
      }
    } else {
      System.out.println("Phương trình có nghiệm x = " + (c - b) / a);
    }
  }
}

Bài tập 2:

 • Viết chương trình nhập vào một số kiểm tra xem số đó có phải số nguyên tố hay không?
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = scanner.nextInt();
    boolean isPrime = true;
    for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
      if (n % i == 0) {
        isPrime = false;
      }
    }
    if (isPrime) {
      System.out.println("Là số nguyên tố");
    }else {
      System.out.println("Không phải là số nguyên tố");
    }
  }
}

Bài tập 3:

 • Viết chương trình hiển thị 10 số nguyên tố đầu tiên
 • Chương trình:
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    int n = 2;
    int count = 1;
    while (count <= 10) {
      boolean isPrime = true;
      for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
        if (n % i == 0) {
          isPrime = false;
          break;
        }
      }
      if (isPrime) {
        count++;
        System.out.println(n);
      }
      n++;
    }
  }
}

Bài tập 4:

 • Viết chương trình tính tổng 10 số nguyên tố đầu tiên
 • Chương trình:
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    int n = 2;
    int count = 1;
    int sum = 0;
    while (count <= 10) {
      boolean isPrime = true;
      for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
        if (n % i == 0) {
          isPrime = false;
          break;
        }
      }
      if (isPrime) {
        count++;
        sum += n;
      }
      n++;
    }
    System.out.println("Tổng 10 số nguyên tố đầu tiên: " + sum);
  }
}

Bài tập 5:

 • Viết chương trình nhập vào một năm và kiểm tra xem đó có phải năm nhuận hay không?
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    int year;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào năm bạn cần kiểm tra:");
    year = sc.nextInt();
    sc.close();
    boolean isLeapYear = false;
    if (year % 4 == 0) {
      if (year % 100 == 0) {
        isLeapYear = year % 400 == 0;
      } else {
        isLeapYear = true;
      }
    }
    if (isLeapYear)
      System.out.println(year + " là năm nhuận.");
    else
      System.out.println(year + " không phải là năm nhuận.");
  }
}

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status