học java core cơ bản

Bài tập tổng hợp tự học Java core cơ bản (P3)

bài viết trước mình đã giới thiệu một số bài tập tổng hợp giúp cho các bạn có thể tự học Java core cơ bản hiệu quả. Ở bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện thêm một số bài tập khác nhé!

Bài tập tổng hợp tự học Java core cơ bản

Đề bài

Bài tập 1:

 • Viết chương trình tính tổng các phần tử chia hết cho 4 có trong mảng.

Bài tập 2:

 • Viết chương trình đếm số lượng các số nguyên tố có trong mảng

Bài tập 3:

 • Viết chương trình tính tích các phần tử có trong mảng 2 chiều.

Bài tập 4:

 • Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất của mỗi hàng trong mảng 2 chiều.

Bài tập 5:

 • Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất của mỗi cột trong mảng 2 chiều.

Lời giải

Cùng xem lời giải cho các bài tập trên ở dưới đây nha!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình tính tổng các phần tử chia hết cho 4 có trong mảng.
 • Chương trình:
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    int arr[] = {1, 3, 2, 4, 5, 7, 9, 8};
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (arr[i] % 4 == 0) {
        sum += arr[i];
      }
    }
    System.out.println("Tổng các phần tử chia hết cho 4 có trong mảng: " + sum);
  }

}

Bài tập 2:

 • Viết chương trình đếm số lượng các số nguyên tố có trong mảng
 • Chương trình:
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    int arr[] = {1, 3, 2, 4, 5, 7, 9, 8};
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (isPrime(arr[i])) {
        count++;
      }
    }
    System.out.println("Số lượng số nguyên tố có trong mảng: " + count);
  }

  public static boolean isPrime(int n) {
    if (n < 2) {
      return false;
    } else if (n == 2) {
      return true;
    } else {
      boolean isPrime = true;
      for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
        if (n % i == 0) {
          isPrime = false;
          break;
        }
      }
      return isPrime;
    }
  }
}

Bài tập 3:

 • Viết chương trình tính tích các phần tử có trong mảng 2 chiều.
 • Chương trình:
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    int arr[][] = {{1, 3, 2, 4}, {5, 7, 9, 8}};
    int q = 1;
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {
        q *= arr[i][j];
      }
    }
    System.out.println("Tích các phần tử có trong mảng 2 chiều: " + q);
  }

}

Bài tập 4:

 • Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất của mỗi hàng trong mảng 2 chiều.
 • Chương trình:
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    int arr[][] = {{1, 3, 2, 4}, {2, 7, 9, 8}};
    int q = 1;
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      int min = arr[i][0];
      int temp = 0;
      for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {
        if (arr[i][j] < min) {
          arr[i][j] = min;
          temp = j;
        }
      }
      System.out.println("Giá trị nhỏ nhất của hàng " + temp + " có giá trị là " + min);
    }
  }

}

Bài tập 5:

 • Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất của mỗi cột trong mảng 2 chiều.
 • Chương trình:
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    int arr[][] = {{1, 3, 2, 4}, {2, 7, 9, 8}};
    int q = 1;
    for (int i = 0; i < arr[0].length; i++) {
      int min = arr[0][i];
      for (int j = 0; j < arr.length; j++) {
        if (arr[j][i] < min) {
          arr[j][i] = min;
        }
      }
      System.out.println("Giá trị nhỏ nhất của cột " + i + " có giá trị là " + min);
    }
  }

}

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status