Constructor (phương thức khởi tạo) được gọi để tạo đối tượng sử dụng toán tử newConstructor là một phương thức đặc biệt. Chúng có 3 đặc điểm nổi bật sau:

  • Constructor phải có cùng tên với tên lớp của nó
  • Constructor không có kiểu dữ liệu trả về 
  • Constructor được gọi sử dụng toán tử new khi một đối tượng được tạo. Constructor đóng vai trò quan trọng trong việc khởi tạo đối tượng.

Constructor có cùng tên với tên lớp định nghĩa nó. Giống như các phương thức thông thường khác, constructor có thể được nạp chồng (tức là nhiều constructor có cùng tên những khác nhau về danh sách các tham số truyền vào), điều này khiến cho việc tạo các đối tượng với những giá trị khởi tạo ban đầu khác nhau trở nên dễ dàng. Đặt từ khoá void đằng trước tên của Constructor là một lỗi thường xảy ra. Ví dụ:

public void Circle() { 

Trong trường hợp này, Circle() là một phương thức chứ không phải là một constructor. Các constructor được sử dụng để tạo đối tượng. Để tạo một đối tượng từ một lớp, gọi constructor của lớp sử dụng toán tử new với cú pháp như sau:

new ClassName(arguments);

Ví dụ, new Circle() tạo một đối tượng của lớp Circle sử dụng phương thức khởi tạo đầu tiên được định nghĩa trong lớp Circle, và new Circle(25) tạo một đối tượng sử dụng phương thức khởi tạo thứ hai được định nghĩa trong lớp Circle.

Một lớp thường cung cấp một constructor không tham số đầu vào ví dụ Circle(), nó được gọi là phương thức khởi tạo không tham số.

Một lớp có thể được định nghĩa mà không có constructor. Trong trường hợp này, phương thức khởi tạo này với phần thân rỗng được ngầm định tạo ra trong lớp. Constructor này được gọi là constructor mặc định (default constructor), nó được gọi một cách tự động khi và chỉ khi không có constructor nào được định nghĩa trong một lớp. 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status