CodeGym

[Thực hành] Ứng dụng tính tiền lãi cho vay

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng vòng lặp for.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng cho phép tính tiền cho vay lãi của một ngân hàng.

Ứng dụng cho phép nhập vào 3 tham số: số lượng tiền cho vay, tỉ lệ lãi suất theo tháng, số tháng cho vay. Ứng dụng sẽ hiển thị tổng số tiền có được khi hết thời hạn cho vay.

Cách tính tiền lãi:

Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi tiết kiệm chỉ có thể rút ra sau một khoảng thời gian nhất định người gửi tiền đã cam kết với ngân hàng. Bên ngân hàng sẽ đưa ra nhiều mức kỳ hạn khác nhau để khách hàng có thể chọn lựa theo tuần, tháng, quý, năm.

Công thức:

Số_tiền_lãi = Số_tiền_gửi *  tỉ_lệ_lãi_suất (% năm) / 12 * số_tháng_gửi

Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo 3 biến để lưu thông tin về tiền gửi, tháng gửi, tỉ lệ lãi suất

 double money = 1.0;
int month = 1;
double interset_rate = 1.0;

Bước 2: Tạo đối tượng input thuộc lớp Scanner để thực hiện nhập liệu dữ liệu cho 3 biến đã khai báo.

Scanner input = new Scanner(System.in);

Bước 3: Nhập giá trị cho các biến

Nhập số tiền gửi

 System.out.println("Enter investment amount: "); money = input.nextDouble();

Nhập số tháng gửi

 System.out.println("Enter number of months: "); month = input.nextInt();

Nhập lãi suất

 System.out.println("Enter annual interest rate in percentage: ");
interset_rate = input.nextDouble();

Bước 4: Tính lãi suất nhận được

 double total_interset = 0; for(int i = 0; i < month; i++){     total_interset = money * (interset_rate/100)/12 * month; }

Bước 5: In ra lãi suất

System.out.println("Total of interset: " + total_interset); 

Bước 6: Thực thi và quan sát kết quả.

Sử dụng lãi suất theo ngân hàng để tính lãi suất tiền gửi trong 3 tháng, với số tiền 100 triệu đồng, tỉ lệ lãi suất là 5.5% năm 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status