CodeGym

[Thực hành] Thiết kế menu cho ứng dụng

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng vòng lặp while.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng cho phép người dùng hiển thị một menu các hình mà ứng dụng có thể vẽ, kèm theo số thứ tự, người dùng chọn một lựa chọn bằng cách nhập và số thứ tự trên menu và ứng dụng sẽ vẽ hình tương ứng.

Các bước thực hiện 

Bước 1: Khai báo biến choice lưu giá trị chọn lựa

int choice;

Bước 2: Tạo đối tượng input thuộc lớp Scanner để nhập liệu

Scanner input = new Scanner(System.in);

Bước 3: Hiển thị thông tin menu gồm 3 lựa chọn

Menu
Draw the triangle
Draw the square
Draw the rectangle
Exit
Enter your choice:

Mã nguồn:

 System.out.println("Menu"); System.out.println("1. Draw the triangle"); System.out.println("2. Draw the square"); System.out.println("3. Draw the rectangle"); System.out.println("0. Exit"); System.out.println("Enter your choice: ");
 choice = input.nextInt();

Bước 4: Sử dụng cấu trúc switch…case để cho phép người dùng xử lý các tình huống lựa chọn

(Ngoài ra bạn có thể sử dụng cấu trúc if..else)

switch (choice) {     case 1:         System.out.println("Draw the triangle");         System.out.println("******");         System.out.println("*****");         System.out.println("****");         System.out.println("***");         System.out.println("**");         System.out.println("*");         break;     case 2:         System.out.println("Draw the square");         System.out.println("* * * * * *");         System.out.println("* * * * * *");         System.out.println("* * * * * *");         System.out.println("* * * * * *");         System.out.println("* * * * * *");         System.out.println("* * * * * *");         break;     case 3:         System.out.println("Draw the rectangle");         System.out.println("* * * * * *");         System.out.println("* * * * * *");         System.out.println("* * * * * *");         break;     case 0:         System.exit(0);     default:         System.out.println("No choice!"); }

Bước 4: Để menu lựa chọn lặp lại cho người dùng nhập. Đặt toàn bộ đoạn hiển thị menu và xử lý tình huống lựa chọn vào vòng lặp while.

Điều kiện để vòng lặp while lúc này thực thi được là choice != 0 

while(choice!= 0) {      
} 

Bước 5: Thực thi và chạy chương trình. Quan sát kết quả trả về với giá trị người dùng nhập vào là 1, 2, 3, 4, 0.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status