Các nền tảng Java

Ngôn ngữ Java có 4 nền tảng:

  • Java Platform, Standard Edition (Java SE)
  • Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)
  • Java Platform, Micro Edition (Java ME)
  • Java FX

Java Platform, Standard Edition (Java SE)

Đây là nền tảng được sử dụng thông dụng nhất, là nền tảng thường được nói đến khi người ta nhắc đến Java. Các API của Java SE cung cấp các tính năng lõi của ngôn ngữ lập trình Java. Java SE định nghĩa tất cả mọi thứ, từ các kiểu dữ liệu cơ bản, các đối tượng cho đến các lớp bậc cao, chẳng hạn như để sử dụng cho networking, bảo mật, truy xuất CSDL…

Ngoài các API đã kể ở trên thì Java SE còn có một máy ảo, các công cụ phát triển, các công cụ triển khai và nhiều thư viện, công cụ hỗ trợ khác.

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)

Java EE được xây dựng dựa trên Java SE. Java EE cung cấp API và môi trường thực thi để phát triển và triển khai các ứng dụng mạng lớn, nhiều tầng, mở rộng được, có độ tin cậy cao và bảo mật.

Java Platform, Micro Edition (Java ME)

Java ME cung cấp API và một máy ảo Java nhỏ để chạy ngôn ngữ Java trên các thiết bị nhỏ chẳng hạn như điện thoại di động. API của Java ME là một phần của API của Java SE, và được bổ sung thêm một số thư viện hỗ trợ cho việc phát triển các ứng dụng trên thiết bị nhỏ.

Java FX

Java FX là nền tảng để phát triển các ứng dụng mạng, sử dụng mã Java FX Script. Java FX là một ngôn ngữ mô tả (declarative language), được biên dịch sang Java bytecode, nhờ đó là ứng dụng Java FX có thể chạy được trên máy ảo Java.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status