chuong-trinh-helloworld-java

Chương trình đầu tiên – Hello World

Bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình, chương trình đầu tiên luôn là xuất ra màn hình chữ Hello World. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách Cài đặt Java trong Windows 10. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để viết và chạy chương trình Java đầu tiên của mình.

Chương trình Java Hello World

Để giữ mọi thứ đơn giản và hoạt động cho người dùng mới, đây là chương trình Hello World mẫu mà bạn có thể sử dụng.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

public class JavaHelloWorldProgram {

	public static void main(String args[]){
		System.out.println("Hello World");
	}
}Code language: JavaScript (javascript)

Lưu chương trình trên dưới dạng JavaHelloWorldProgram.java trong bất kỳ thư mục nào.

Compile và Run chương trình Java Hello World

Mở cmd và chạy cậu lệnh javac JavaHelloWorldProgram.java để compile chương trình. Sau đó run chương trình bằng command: java JavaHelloWorldProgram thì sẽ xuất ra chữ Hello World như hình dưới.

java hello world

Chú ý: Nếu bạn đang sử dụng Java 11 hoặc cao hơn thì bạn chỉ cần chạy command java JavaHelloWorldProgram.java và nó sẽ compile và run chương trình cho bạn. Không cần phải compile rõ ràng và sau đó chạy chương trình Java.

Các điểm quan trọng của chương trình Java

  • Một file source Java có thể có nhiều class nhưng chỉ cho phép một class public.
  • Tên file Java phải giống với tên class. Đó là lý do tại sao chương trình của tôi có tên là JavaHelloWorldProgram.java.
  • Khi chúng ta compile code, nó tạo mã byte và lưu dưới dạng Class_Name.class. Nếu bạn nhìn vào thư mục mà chúng tôi đã biên dịch tệp java, bạn sẽ thấy một tệp mới được tạo JavaHelloWorldProgram.class,
  • Khi chúng tôi thực thi tệp lớp, chúng tôi không cần cung cấp tên tệp đầy đủ. Chúng ta chỉ cần sử dụng tên lớp công khai.
  • Khi chúng ta chạy chương trình bằng lệnh java, nó tải lớp vào JVM và tìm kiếm phương thức chính trong lớp và chạy nó. Cú pháp của hàm chính phải giống như được chỉ định trong chương trình, nếu không nó sẽ không chạy và ném ngoại lệ là Exception trong luồng “main” java.lang.NoSuchMethodError: main.

Happy Learning!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status