jlabel-java-swing

Lớp JLabel trong Java Swing

Lớp JLabel có thể hiển thị hoặc text, hoặc hình ảnh hoặc cả hai. Các nội dung của Label được gán bởi thiết lập căn chỉnh ngang và dọc trong khu vực hiển thị của nó. Theo mặc định, các label được căn chỉnh theo chiều dọc trong khu vực hiển thị. Theo mặc định, text-only label là căn chỉnh theo cạnh, image-only label là căn chỉnh theo chiều ngang.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JLabel là:

public class JLabel
  extends JComponent
   implements SwingConstants, AccessibleCode language: PHP (php)

Lớp javax.swing.JLabel có một trường là protected Component labelFor.

Constructor của lớp JLabel trong Java Swing

 • JLabel(): Tạo một instance của JLabel, không có hình ảnh, và với một chuỗi trống cho title.
 • JLabel(Icon image): Tạo một instance của JLabel với hình ảnh đã cho.
 • JLabel(Icon image, int horizontalAlignment): Tạo một instance của JLabel với hình ảnh và căn chỉnh ngang đã cho.
 • JLabel(String text): Tạo một instance của JLabel với text đã cho.
 • JLabel (String text, Icon icon, int horizontalAlignment): Tạo một instance của JLabel với text, hình ảnh, và căn chỉnh ngang đã cho.
 • JLabel(String text, int horizontalAlignment): Tạo một instance của JLabel với text và căn chỉnh ngang đã cho.

Nguồn video: TITV

Một số phương thức thường được sử dụng của lớp JLabel:

STTPhương thức & Miêu tả
1void setDisabledIcon(Icon disabledIcon)Thiết lập icon để được hiển thị nếu JLabel này là “disabled” (JLabel.setEnabled(false))
2void setDisplayedMnemonic(char aChar)Xác định displayedMnemonic như là một giá trị char
3void setDisplayedMnemonic(int key)Xác định keycode mà chỉ dẫn một mnemonic key
4void setDisplayedMnemonicIndex(int index)Cung cấp một hint cho L&F, từ đó ký tự trong text nên được trang trí để biểu diễn mnemonic
5void setHorizontalAlignment(int alignment)Thiết lập sự căn chỉnh nội dung của label theo trục X
6void setHorizontalTextPosition(int textPosition)Thiết lập vị trí theo chiều ngang của phần text của label, cân xứng với hình ảnh của nó
7void setIcon(Icon icon)Định nghĩa icon mà thành phần này sẽ hiển thị
8void setIconTextGap(int iconTextGap)Nếu cả hai thuộc tính icon và text được thiết lập, thuộc tính này xác định khoảng trống giữa chúng
9void setLabelFor(Component c)Thiết lập thành phần đang gán nhãn cho
10void setText(String text)Định nghĩa trường text dòng đơn mà thành phần này sẽ hiển thị
11void setUI(LabelUI ui)Thiết lập đối tượng L&F mà biểu diễn thành phần này
12void setVerticalAlignment(int alignment)Thiết lập sự căn chỉnh nội dung của label theo trục Y
13void setVerticalTextPosition(int textPosition)Thiết lập vị trí theo chiều dọc của phần text của label, cân xứng với hình ảnh của nó
14void updateUI()Phục hồi thuộc tính UI về một giá trị từ L&F hiện tại

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JComponent
 • java.awt.Container
 • java.awt.Component
 • java.lang.Object

File: SwingControlDemo.java

public class SwingControlDemo {

  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showLabelDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showLabelDemo(){
   headerLabel.setText("Control in action: JLabel");   

   JLabel label = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   label.setText("Chao mung ban den voi bai huong dan Java Swing.");
   label.setOpaque(true);
   label.setBackground(Color.GRAY);
   label.setForeground(Color.WHITE);
   controlPanel.add(label);

   mainFrame.setVisible(true); 
  }
}Code language: PHP (php)

Kết quả khi chạy chương trình:

Lớp JLabel trong Java Swing

Trên đây là kiến thức và ví dụ về lớp JLabel trong Java Swing. Chúc bạn học tốt.

Học Java Core: https://hocjava.com/category/java-core/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status