Học Java

[Thực hành] Cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục đích

Luyện tập cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt.

Mô tả

Viết phương thức bubbleSort(int[] list) để sắp xếp các số trong một mảng theo trật tự tăng dần.

Hướng dẫn nộp bài:

 • Pp mã nguồn lên Github
 • Paste link Github vào phần nộp bài

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo lớp BubbleSort, khai báo một mảng số nguyên chưa được sắp xếp.

public class BubbleSort {
    static int[] list = {2, 3, 2, 5, 6, 1, -2, 3, 14, 12};
    // codes below here  
}

Bước 2: Cài đặt phương thức BubbleSort (int[] list).

Sắp xếp nổi bọt là một giải thuật sắp xếp đơn giản. Giải thuật sắp xếp này được tiến hành dựa trên việc so sánh cặp phần tử liền kề nhau và tráo đổi thứ tự nếu chúng không theo thứ tự.

Giải thuật sắp xếp nổi bọt so sánh mỗi cặp phần tử trong mảng trừ khi cả toàn bộ mảng đó đã hoàn toàn được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Điều này có thể làm tăng độ phức tạp, tức là tăng các thao tác so sánh và tráo đổi không cần thiết nếu như mảng này không cần sự tráo đổi nào nữa khi tất cả các phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần rồi.

Để tránh việc này xảy ra, chúng ta có thể sử dụng một biến needNextPass chẳng hạn để giúp chúng ta biết có cần thực hiện thao tác tráo đổi thứ tự hay không. Nếu không cần thiết thì thoát khỏi vòng lặp.

public static void bubbleSort(int[] list) {
   boolean needNextPass = true;
   for (int k = 1; k < list.length && needNextPass; k++) {
     /* Array may be sorted and next pass not needed */
     needNextPass = false;
     for (int i = 0; i < list.length - k; i++) {
        if (list[i] > list[i + 1]) {
          /* Swap list[i] with list[i + 1] */
          int temp = list[i];
          list[i] = list[i + 1];
          list[i + 1] = temp;
          needNextPass = true;
          /* Next pass still needed */
        }
     }
   }
}

Bước 3: Cài đặt phương thức main để thực thi ứng dụng.

public static void main(String[] args) {
   bubbleSort(list);
   for (int i = 0; i < list.length; i++)
      System.out.print(list[i] + " ");
}

Bước 4: Chạy chương trình. Quan sát kết quả trả về.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status