Các kiểu vòng lặp trong ngôn ngữ Java

Vòng lặp là một cấu trúc chương trình giúp bạn có thể dùng để thực hiện việc lặp lại các hành động khi thực thi chương trình mà không cần viết lại các đoạn chương trình nhiều lần. Có 3 loại vòng lặp trong Java:

 • Vòng lặp while
 • Vòng lặp do…white
 • Vòng lặp for

1. Vòng lặp while

Vòng lặp while được sử dụng khi vòng lặp được thực hiện mãi cho đến khi điều kiện thực thi vẫn là True. Số lượng vòng lặp không đựơc xác định trước song nó sẽ phụ thuộc vào từng điều kiện.Cú pháp:

while(condition){ 
action statement;
:
:
}

condition: Biểu thức Boolean, nó trả về giá trị True hoặc False. Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi nào giá trị True được trả về.

action statement: Các câu lệnh được thực hiện nếu condition nhận giá trị True

Ví dụ:

package com.company;
public class Main {
  public static void main(String args[]) {
    int i=0;
    while(i<5){
      System.out.println("Vị trí thứ "+i);
      i++;
    }
  }
}

Vòng lặp while kiểm tra điều kiện nếu i<5 thì in ra vị trí i. Mỗi lần lặp, chúng ta tăng i thêm 1 đơn vị, do đó, sau 5 lần lặp, i có giá trị là 5 và vòng lặp sẽ dừng lại. Kết quả thu về:

Vị trí thứ 0
Vị trí thứ 1
Vị trí thứ 2
Vị trí thứ 3
Vị trí thứ 4

2. Vòng lặp do … while

Một vòng lặp do … while là tương tự như Vòng lặp while, ngoại trừ rằng phần thân của vòng lặp do … while được bảo đảm thực thi ít nhất một lần. Nói cách khác, vòng lặp do … while thực hiện phần thân vòng lặp trước khi kiểm tra điều kiện. Cú pháp:

do {
action statement
:
:
} while(condition)

condition: Biểu thức Boolean, nó trả về giá trị True hoặc False.

action statement: Các câu lệnh được thực hiện 1 lần sau đó kiểm tra điều kiện, nếu đúng thì thực hiện tiếp và ngược lại. Ví dụ:

package com.company;
public class Main {
  public static void main(String args[]) {
    int i = 0;
    do {
      System.out.println("Vị trí thứ : " + i);
      i++;
    } while (i < 5);
  }
}

Kết quả thu được:

Vị trí thứ 0
Vị trí thứ 1
Vị trí thứ 2
Vị trí thứ 3
Vị trí thứ 4

3. Vòng lặp for

Một vòng lặp for cho phép bạn viết một vòng lặp một cách hiệu quả để cần thực thi một số lần lặp cụ thể nào đó. Một vòng lặp for là hữu ích khi bạn biết số lần một tác vụ được lặp lại. Cú pháp:

for(initialization; condition; update){
action statement
:
:
}

initialization: được thực thi đầu tiên, và chỉ một lần. Bước này cho phép bạn khai báo và khởi tạo bất kỳ biến điều khiển vòng lặp. Bạn không được yêu cầu đặt một lệnh ở đây, miễn là một dấu chấm phảy xuất hiện.

condition: Nếu nó là true, phần thân vòng lặp được thực thi. Nếu nó là false, phần thân vòng lặp không thực thi và luồng điều khiển nhảy tới lệnh tiếp theo sau vòng lặp for.

update: Thay đổi (tăng hoặc giảm) giá trị của biến sau mỗi lần lặp

action statement: Các câu lệnh được thực hiện trong mỗi lần lặp

Ví dụ:

package com.company;
public class Main {
  public static void main(String args[]) {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      System.out.println("Vị trí thứ: " + i);
    }
  }
}

Kết quả thu được:

Vị trí thứ 0
Vị trí thứ 1
Vị trí thứ 2
Vị trí thứ 3
Vị trí thứ 4

Tham khảo khóa học lập trình web 6 tháng, đảm bảo 100% công việc đầu ra!

Nguồn: https://vncoder.vn/bai-hoc/cac-kieu-vong-lap-64

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status