Đề Java cơ bản

Đề Java cơ bản cho người mới học lập trình

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Để tiếp tục series chuỗi các bài tập cơ bản của Java, hôm nay chúng ta hay cùng thử làm một số đề Java cơ bản cho các bạn mới để có thể luyện tập nhé và cùng xem bản thân có thể làm được bao nhiêu bài nha ^^.

Đề Java cơ bản

Đề bài

Chúng ta hãy cùng nhau thử giải một số các bài tập về giải thuật như sau nhé!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình tính tổng S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n

Bài tập 2:

 • Xây dựng các hàm thực hiện các công việc sau:
  • Nhập các giá trị cho một mảng.
  • Tính tổng các phần tử chia hết cho 5 có trong mảng.

Bài tập 3:

 • Viết chương trình nhập vào mảng 2 chiều có kích cỡ là n x m:
  • Hiển thị các mảng 2 chiều vừa nhập dạng ma trận lên màn hình.
  • Tính tổng các phần tử có trong mảng.

Bài tập 4:

 • Viết một chương trình khai báo một lớp Rectangle có 2 thuộc tính là chiều dài và chiều rộng và có các phương thức sau:
  •  Hàm tạo không tham số.
  • Hàm tạo có 2 tham số.
  • Get/set cho các thuộc tính.
  • Phương thức tính diện tích hình chữ nhật.
  • Phương thức tính chu vi hình chữ nhật.

Lời giải

Cùng xem lời giải nào!

Bài tập 1:

 • Viết chương trình tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX1 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập x:");
    int x = sc.nextInt();
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      sum += Math.pow(x, i);
    }
    System.out.println(sum);
  }
}

Bài tập 2:

 • Xây dựng các hàm thực hiện các công việc sau:
  • Nhập các giá trị cho một mảng.
  • Tính tổng các phần tử chia hết cho 5 có trong mảng.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class EX2 {
  public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = scanner.nextInt();
    int[] arr = inputArray(n);
    int sum = sumAllElementDivisionByFive(arr);
    System.out.println("Tổng các phần tử chia hết cho 5 có trong mảng là: " + sum);
  }

  private static int sumAllElementDivisionByFive(int[] arr) { // Hàm tính tổng phần tử chia hết cho 5
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if(arr[i] % 5 == 0){
        sum += arr[i];
      }
    }
    return sum;
  }

  private static int[] inputArray(int n) { // Hàm nhập các phần tử
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.println("Nhập phần tử thứ " + (i + 1) + " :");
      arr[i] = scanner.nextInt();
    }
    return arr;
  }
}

Bài tập 3:

 • Viết chương trình nhập vào mảng 2 chiều có kích cỡ là n x m:
  • Hiển thị các mảng 2 chiều vừa nhập dạng ma trận lên màn hình.
  • Tính tổng các phần tử có trong mảng.
 • Chương trình:
import java.util.Scanner;

public class EX3 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = sc.nextInt();
    System.out.println("Nhập m:");
    int m = sc.nextInt();
    int[][] arr = new int[n][m];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        System.out.printf("Nhập giá trị cho arr[%d][%d]:", i, j);
        arr[i][j] = sc.nextInt();
      }
    }
    System.out.println("Hiển thị mảng vừa nhập");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        System.out.printf("%8d", arr[i][j]);
      }
      System.out.println();
    }
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        sum += arr[i][j];
      }
    }
    System.out.println("Tổng các phần tử có trong mảng: " + sum);
  }
}

Bài tập 4:

 • Viết một chương trình khai báo một lớp Rectangle có 2 thuộc tính là chiều dài và chiều rộng và có các phương thức sau:
  •  Hàm tạo không tham số.
  • Hàm tạo có 2 tham số.
  • Get/set cho các thuộc tính.
  • Phương thức tính diện tích hình chữ nhật.
  • Phương thức tính chu vi hình chữ nhật.
 • Chương trình:
package com.company;

public class Rectangle {
  private double weight;
  private double height;

  public Rectangle() {
  }

  public Rectangle(double weight, double height) {
    this.weight = weight;
    this.height = height;
  }

  public double getWeight() {
    return weight;
  }

  public void setWeight(double weight) {
    this.weight = weight;
  }

  public double getHeight() {
    return height;
  }

  public void setHeight(double height) {
    this.height = height;
  }

  public double getArea() { // Diện tích hình chữ nhật
    return this.weight * this.height;
  }

  public double getPerimeter() { //Chu vi hình chữ nhật
    return (this.height + this.weight) * 2;
  }
}

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status