abstract-class-vs-interface

Sự khác nhau giữa Abstract class và Interface

Abstract class và interface đều được sử dụng để có được sự trừu tượng mà ở đó chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Nhưng có một vài sự khác nhau giữa abstract class và interface được liệt kê trong bảng sau:

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Abstract classInterface
1) Abstract class có phương thức abstract (không có thân hàm) và phương thức non-abstract (có thân hàm).Interface chỉ có phương thức abstract. Từ java 8, nó có thêm các phương thức default và static.
2) Abstract class không hỗ trợ đa kế thừa.Interface có hỗ trợ đa kế thừa
3) Abstract class có các biến final, non-final, static and non-static.Interface chỉ có các biến static và final.
4) Abstract class có thể cung cấp nội dung cài đặt cho phương thức của interface.Interface không thể cung cấp nội dung cài đặt cho phương thức của abstract class.
5) Từ khóa abstract được sử dụng để khai báo abstract class.Từ khóa interface được sử dụng để khai báo interface.
6) Ví dụ:
public abstract class Shape {
public abstract void draw();
}
Ví dụ:
public interface Drawable {
void draw();
}

Đơn giản để hiểu, đó là abstract class có được trừu tượng 1 phần (0 tới 100%), còn interface có được trừu tường toàn phần (100%).

Các tính chất của Interface

 • Interface không cung cấp việc kế thừa như Class hay Abstract Class mà nó chỉ khai báo phương thức/sự kiện để các lớp khác thực hiện nó.
 • Nó không được khởi tạo nhưng nó có thể được tham chiếu bởi đối tượng của lớp thực hiện nó. ví dụ:
IUserRepository user = new UserRepository();Code language: JavaScript (javascript)
 • Không có interface lồng nhau (nested interface)
 • Không có constructor, destructor, constants, static và variable.
 • Một interface có thể kế thừa từ một hoặc nhiều interface khác.
public interface IList<T> : ICollection<T>, IEnumerable<T>, IEnumerableCode language: HTML, XML (xml)
 • Một interface có thể mở rộng một interface khác.
 • Một class có thể implement một hoặc nhiều interfaces.
 • Mọi phương thức, property đều mặc định là public.

Các tính chất của Abstract Class

 • Một Abstract Class không thể được khởi tạo.
 • Abstract Class có thể chứa các phương thức trừu tượng và cụ thể (abstract method – virtual method).
 • Một Abstract Class không thể là một Sealed Class. Vì Sealed Class không cho phép kế thừa.
 • Không thể kế thừa từ một Class hay Interface.
 • Lớp dẫn xuất từ Abstract Class phải implement tất cả các abstract methods của Abstract Class đó.
 • Trong Abstract Class thì các abstract method chỉ có khai báo. Còn virtual method thì có thể được định nghĩa.
 • Abstract Class có thể dùng các access modifiers như: private, protected, internal. Nhưng các abstract/virtual methods thì không thể dùng private.
 • Abstract Class có thể có contructor, destructor, constants, fields
 • Không hỗ trợ đa kế thừa.

Khi nào nên dùng Interface

 • Cần cung cấp các chức năng chung cho các lớp không liên quan.
 • Cần nhóm các đối tượng dựa trên các hành vi phổ biến.
 • Cần sử dụng đa hình vì một lớp có thể thực hiện nhiều interfaces.
 • Cần tạo các thành phần (components) được ghép lỏng lẻo, dễ bảo trì và dùng như 1 plugin vì việc implement cho interface được tách biệt với nó.

Khi nào nên dùng Abstract Class

 • Cần sử dụng kế thừa.
 • Cần cung cấp các phương thức mặc định cũng như các phương thức phổ biến mà nhiều lớp dẫn xuất có thể thực thi và ghi đè.
 • Cần tạo nhiều phiên bản cho các thành phần (components). Bạn có thể thêm các thuộc tính và phương thức vào Abstract Class mà không vi phạm mã và tất cả các lớp kế thừa được tự động cập nhật với thay đổi.

Happy learning!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status