string-trong-java

subSequence() trong Java

Phương thức subSequence() trong Java trả về một dãy ký tự mới mà là một dãy phụ của dãy này.

Java 1.4 đã giới thiệu interface CharSequence và String implement interface này. Đây là lý do duy nhất cho việc triển khai phương thức subSequence() trong lớp String. Bên trong nó gọi phương thức substring().

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Cú pháp

Đây là cú pháp đơn giản của subSequence() trong Java:

public CharSequence subSequence(int beginIndex, int endIndex)Code language: PHP (php)

Trong đó:

  • beginIndex — Chỉ mục bắt đầu
  • endIndex — Chỉ mục cuối

Ví dụ subSequence() trong Java

public class StringSubsequence {

	/**
	 * This class shows usage of String subSequence method
	 * 
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		String str = "www.journaldev.com";
		System.out.println("Last 4 char String: " + str.subSequence(str.length() - 4, str.length()));
		System.out.println("First 4 char String: " + str.subSequence(0, 4));
		System.out.println("website name: " + str.subSequence(4, 14));
		// substring vs subSequence
		System.out.println("substring == subSequence ? " + (str.substring(4, 14) == str.subSequence(4, 14)));
		System.out.println("substring equals subSequence ? " + (str.substring(4, 14).equals(str.subSequence(4, 14))));
	}

}Code language: JavaScript (javascript)

Output

Last 4 char String: .com
First 4 char String: www.
website name: journaldev
substring == subSequence ? false
substring equals subSequence ? trueCode language: JavaScript (javascript)

Không có lợi ích gì khi sử dụng phương thức subSequence. Tốt nhất, bạn nên luôn sử dụng phương thức subString() 😀

Happy learning!!!

HỌC JAVA CORE~

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status