NỘI DUNG BÀI VIẾT

Chào mừng bạn đến với Java Core

Java core là gì? Sự khác biệt giữa Java Core và Java | Ironhack Việt Nam

JAVA CORE là kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình JAVA, nó sẽ là bước khởi đầu để bạn có thể học những kiến thức nâng cao như: JSP- Servlet – Android.

Ngôn ngữ JAVA được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng, vì vậy nếu bạn là người mới học lập trình thì sẽ rất khó để tiếp cận. Nhưng nếu bạn đã từng học qua C hay C++ thì nó rất đơn giản.

Happy learning!!!

Học Java Core – Bắt đầu

1. Cài đặt Java trong Windows 10

2. Chương trình đầu tiên – Hello World

3. Phương thức trong Java

4. Constructor trong Java

5. Java Access Modifiers

6. Vòng lặp for trong Java

7. Vòng lặp while trong Java

8. Vòng lặp do-while trong Java

9. Từ khóa static trong Java

10. Sử dụng Break trong Java

11. Sử dụng Continue trong Java

Học Java Core – Các khái niệm về hướng đối tượng

12. Khái niệm OOPS trong Java – Ví dụ về khái niệm OOPS

13. Composition in Java

14. Ví dụ về kế thừa trong Java

15.Composition vs Inheritance in Java

16. Java Nested Classes

Học Java Core – Các kiểu dữ liệu và toán tử

17. Các kiểu dữ liệu Java – Nguyên thủy và chữ nhị phân

18. Autoboxing và Unboxing trong Java

19. Lớp Wrapper trong Java

20. Toán tử bậc ba trong Java

Học Java Core – Interface, Abstract Class

21. Abstract class trong Java

22. Interface trong Java

23. Sự khác nhau giữa Abstract class và Interface

Học Java Core – String Manipulation

24. Tại sao String là Immutable trong Java?

25. String Pool trong Java là gì?

26. subSequence() trong Java

27. Phương thức compareTo() trong String Java

28. Ví dụ về phương thức subString() trong Java

29. Convert String sang char trong Java

30. String Concatenation trong Java

31. String, StringBuffer và StringBuilder trong Java

32. Chương trình String trong Java

Học Java Core – Array

33. Khởi tạo mảng trong Java

34. Mảng hai chiều trong Java

35. Array of ArrayList, ArrayList of Array trong Java

37. Convert String sang Array trong Java

36. Varargs trong Java – đối số linh động

38. Thêm phần tử vào mảng trong Java

39. Làm thế nào để sắp xếp Array trong Java?

Học Java Core – Annotation và Enum

40. Hướng dẫn về Annotation trong Java

41. @Override – Overring trong Java

42. Enum trong Java

Học Java Core – Collection & Generics

43. Collections trong Java – Mọi thứ bạn phải biết!

44. List trong Java

45. ArrayList trong Java

46. LinkedList trong Java

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status