init-array-java

Khởi tạo mảng trong Java

Hôm nay chúng ta sẽ học cách khởi tạo một mảng trong Java, một mảng trong Java là một vùng chứa có thể chứa một số giá trị cố định có dùng kiểu dữ liệu. Các giá trị có thể thuộc kiểu nguyên thủy như int, short, byte hoặc nó có thể là một đối tượng như String, Integer, v.v.

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Cách khởi tạo mảng trong Java

how to initialize an array in java, java array initialization

Một mảng có thể là một chiều hoặc nó cũng có thể là nhiều chiều. Khi chúng ta gọi length của một mảng, nó sẽ trả về số hàng trong mảng hoặc giá trị của kích thước ngoài cùng bên trái.

Chúng ta có thể khởi tạo mảng bằng cách sử dụng từ khóa new hoặc sử dụng cú pháp phím tắt để tạo và khởi tạo mảng cùng một lúc.

Khi chúng ta tạo một mảng bằng toán tử new chúng ta cần cung cấp các kích thước của nó. Đối với mảng nhiều chiều, chúng tôi có thể cung cấp tất cả các kích thước hoặc chỉ kích thước ngoài cùng bên trái của mảng.

Hãy xem một số cách hợp lệ để khởi tạo một mảng trong java.

Khởi tạo một mảng trong Java – kiểu nguyên thủy

//initialize primitive one dimensional array
int[] arrInt = new int[5];Code language: JavaScript (javascript)

Cách khởi tạo một mảng trong Java – kiểu object

//initialize Object one dimensional array
String[] strArr; //declaration

strArr = new String[4]; //initializationCode language: JavaScript (javascript)

Khởi tạo mảng đa chiều trong Java

//initialize multidimensional array
int[][] twoArrInt = new int[4][5];

//multidimensional array initialization with only leftmost dimension
int[][] twoIntArr = new int[2][];
twoIntArr[0] = new int[2];
twoIntArr[1] = new int[3]; //complete initialization is required before we use the arrayCode language: JavaScript (javascript)

Cách khởi tạo một mảng trong java bằng cú pháp phím tắt

//array initialization using shortcut syntax
int[] arrI = {1,2,3};
int[][] arrI2 = {{1,2}, {1,2,3}};Code language: JavaScript (javascript)

Nếu bạn nhận thấy ở trên, mảng hai chiều arrI2 không phải là ma trận đối xứng. Đó là bởi vì một mảng nhiều chiều trong java thực sự là một mảng của mảng

Các trường hợp khởi tạo mảng trong Java không hợp lệ


//invalid because dimension is not provided
int[] a = new int[];

//invalid because leftmost dimension value is not provided
int[][] aa = new int[][5];
Code language: JavaScript (javascript)

Dưới đây là một số biến thể khác của việc khai báo mảng trong java nhưng chúng rất không được khuyến khích để tránh nhầm lẫn.


int[] twoArrInt[] = new int[4][5];

int twoIntArr[][] = new int[5][];
Code language: JavaScript (javascript)

Đó là tất cả để khai báo và khởi tạo một mảng trong java.

Happy learning!!!

HỌC JAVA CORE~

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status