Do-while-loop-in-java

Vòng lặp do-while trong Java

Vòng lặp do-while trong Java được sử dụng để thực thi một khối câu lệnh liên tục cho đến khi điều kiện đã cho là đúng. Vòng lặp do-while trong Java tương tự như vòng lặp while ngoại trừ điều kiện được kiểm tra sau khi các câu lệnh được thực thi, do đó, vòng lặp do while đảm bảo thực hiện vòng lặp ít nhất một lần.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Vòng lặp do-while trong Java

Cấu trúc:

do {
     // statements
} while (expression);Code language: JavaScript (javascript)


Biểu thức cho vòng lặp do-while phải trả về giá trị boolean, nếu không, nó sẽ gây ra lỗi thời gian biên dịch.

do while java flow diagram

Java Do While Loop

Java do-while loop example

Đây là một ví dụ về vòng lặp java do-while đơn giản để in các số từ 5 đến 10.

public class JavaDoWhileLoop {

	public static void main(String[] args) {

		int i = 5;
		do {
			System.out.println(i);
			i++;
		} while (i <= 10);
	}
}Code language: JavaScript (javascript)

Output

5
6
7
8
9
10

do while true java

Chúng ta có thể tạo một vòng lặp vô hạn bằng cách truyền biểu thức boolean là true trong vòng lặp do while.

Đây là một ví dụ đơn giản về vòng lặp vô hạn do while trong java.

public class DoWhileTrueJava {

	public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
		do {
			System.out.println("Start Processing inside do while loop");
			// look for a file at specific directory
			// if found, then process it, such as inserting rows into database
			System.out.println("End Processing of do while loop");

			Thread.sleep(5 * 1000);
		} while (true);
	}
}Code language: JavaScript (javascript)

Lưu ý rằng bạn sẽ phải thoát ứng dụng theo cách thủ công để dừng nó bằng cách sử dụng Ctrl + C nếu chương trình được thực thi trong thiết bị đầu cuối. Nếu bạn thực thi chương trình trong Eclipse IDE thì sẽ có một nút màu đỏ để kết thúc chương trình.

do while và while loop

Lần duy nhất bạn nên sử dụng vòng lặp do-while là khi bạn muốn thực hiện các câu lệnh bên trong vòng lặp ít nhất một lần, ngay cả khi biểu thức điều kiện trả về false. Nếu không, tốt hơn hết là sử dụng vòng lặp while.

Vòng lặp while trong Java trông gọn gàng hơn vòng lặp do-while.

Trên đây là tất cả về vòng lặp do-while. happy lerning!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status