continue-trong-java

Sử dụng Continue trong Java

Câu lệnh continue trong Java được sử dụng để bỏ qua lần lặp hiện tại của một vòng lặp. Câu lệnh Continue trong java có thể được sử dụng với vòng lặp for, while và do-while.

Continue trong vòng lặp for

Giả sử chúng ta có một mảng các số nguyên và chúng ta chỉ muốn xử lý các số chẵn, ở đây chúng ta có thể sử dụng vòng lặp tiếp tục để bỏ qua quá trình xử lý các số lẻ.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

public class JavaContinueForLoop {

	public static void main(String[] args) {
		int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };

		// we want to process only even entries
		for (int i : intArray) {
			if (i % 2 != 0)
				continue;
			System.out.println("Processing entry " + i);
		}
	}

}Code language: JavaScript (javascript)

Output:

Processing entry 2
Processing entry 4
Processing entry 6

Continue trong vòng lặp while

Giả sử chúng ta có một mảng và chúng ta chỉ muốn xử lý các số index chia cho 3. Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh java continue ở đây với vòng lặp while.

public class JavaContinueWhileLoop {

	public static void main(String[] args) {
		int[] intArray = { 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 };
		int i = 0;
		while (i < 10) {

			if (i % 3 != 0) {
				i++;
				continue;
			}
			System.out.println("Processing Entry " + intArray[i]);
			i++;
		}
	}

}Code language: JavaScript (javascript)

Output

Processing Entry 0
Processing Entry 30
Processing Entry 60
Processing Entry 90

Continue trong vòng lặp do-while

Chúng ta có thể dễ dàng thay thế mã vòng lặp while ở trên bằng vòng lặp do-while như bên dưới. Kết quả và tác dụng của câu lệnh continue sẽ giống như bên trên.


do {

	if (i % 3 != 0) {
		i++;
		continue;
	}
	System.out.println("Processing Entry " + intArray[i]);
	i++;
} while (i < 10);Code language: JavaScript (javascript)

Java continue label

Hãy xem ví dụ về continue label của java để bỏ qua quá trình xử lý vòng ngoài. Chúng ta sẽ sử dụng mảng hai chiều trong ví dụ này và chỉ xử lý một phần tử nếu tất cả các phần tử là số dương.

import java.util.Arrays;

public class JavaContinueLabel {

	public static void main(String[] args) {

		int[][] intArr = { { 1, -2, 3 }, { 0, 3 }, { 1, 2, 5 }, { 9, 2, 5 } };

		process: for (int i = 0; i < intArr.length; i++) {
			boolean allPositive = true;
			for (int j = 0; j < intArr[i].length; j++) {
				if (intArr[i][j] < 0) {
					allPositive = false;
					continue process;
				}
			}
			if (allPositive) {
				// process the array
				System.out.println("Processing the array of all positive ints. " + Arrays.toString(intArr[i]));
			}
			allPositive = true;
		}

	}

}
Code language: JavaScript (javascript)

Ouput

Processing the array of all positive ints. [0, 3]
Processing the array of all positive ints. [1, 2, 5]
Processing the array of all positive ints. [9, 2, 5]Code language: CSS (css)

Những điều quan trọng của continue trong Java

Một số điểm quan trọng về câu lệnh continue của java:

  • Đối với các trường hợp đơn giản, câu lệnh continue có thể dễ dàng được thay thế bằng các điều kiện if-else nhưng khi chúng ta có nhiều điều kiện if-else thì việc sử dụng câu lệnh continue làm cho mã của chúng ta dễ đọc hơn
  • câu lệnh continue có ích trong trường hợp các vòng lặp lồng nhau và để bỏ qua một bản ghi cụ thể khỏi quá trình xử lý.

Trên đây là những điều bạn cần biết về câu lệnh continue trong Java

Happy learning!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status