break-java

Sử dụng Break trong Java

Từ khóa break trong java được sử dụng để stop thực thi lệnh trong vòng lặp hoặc trong mệnh đề switch tại điều kiện đã được chỉ định. Đối với vòng lặp bên trong vòng lặp khác, thì nó chỉ stop vòng lặp bên trong đó.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Sử dụng Break với vòng lặp for

Ví dụ sử dụng break với vòng lặp for:

public class BreakExample {
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
      if (i == 5) {
        break;
      }
      System.out.println(i);
    }
  }
}Code language: JavaScript (javascript)

Output:

1
2
3
4

Ví dụ sử dụng break với vòng lặp bên trong vòng lặp for khác:

public class BreakExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
      for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        if (i == 2 && j == 2) {
          break;
        }
        System.out.println(i + " " + j);
      }
    }
  }
}Code language: JavaScript (javascript)

Output:

1 1
1 2
1 3
2 1
3 1
3 2
3 3

Sử dụng Break với mệnh đề switch-case

Mệnh đề switch-case trong java được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện.

switch (bieu_thuc) {  
case gia_tri_1:
  // Khối lệnh 1
  break; //tùy chọn
case gia_tri_2:  
  // Khối lệnh 2
  break; //tùy chọn
......  
case gia_tri_n:  
  // Khối lệnh n
  break; //tùy chọn  
default:   
  // Khối lệnh này được thực thi 
  // nếu tất cả các điều kiện trên không thỏa mãn 
}  Code language: PHP (php)

Ví dụ về mệnh đề switch-case:

public class SwitchExample {
  public static void main(String[] args) {
    int number = 20;
    switch (number) {
    case 10:
      System.out.println("10");
      break;
    case 20:
      System.out.println("20");
      break;
    case 30:
      System.out.println("30");
      break;
    default:
      System.out.println("Not in 10, 20 or 30");
    }
  }
}Code language: JavaScript (javascript)

Output

20

Mệnh đề Switch-case khi không sử dụng ‘break’

Khi không sử dụng từ khóa ‘break’ trong mệnh đề switch-case. Điều này có nghĩa là các khối lệnh sau case có giá trị phù hợp sẽ được thực thi.

Ví dụ về mệnh đề switch-case:

public class SwitchExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    int number = 20;
    switch (number) {
    case 10:
      System.out.println("10");
    case 20:
      System.out.println("20");
    case 30:
      System.out.println("30");
    default:
      System.out.println("Not in 10, 20 or 30");
    }
  }
}Code language: JavaScript (javascript)
20
30
Not in 10, 20 or 30

Trên đây là các trường hợp sử dụng break trong Java. Happy learning!!!

Học Java

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status