java-substring-exemples

Ví dụ về phương thức subString() trong Java

subString() trong Java trả về chuỗi con của chuỗi này. Phương thức này luôn trả về một chuỗi mới và chuỗi gốc không thay đổi vì String là immutable trong Java.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Phương thức subString() trong Java

Cú pháp

string.substring(int startIndex, int endIndex)
Code language: CSS (css)

Trong đó:

  • startIndex – chỉ số ban đầu.
  • endIndex (option) – chỉ số kết thúc.

Hàm trả về:

  • Chuỗi con bắt đầu bằng ký tự ở startIndex đến ký tự ở chỉ số endIndex – 1.
  • Nếu endIndex không được truyền, chuỗi con bắt đầu ở startIndex đến cuối chuỗi.
substring 01 PNG

*Lưu ý: Bạn sẽ gặp lỗi nếu:

  • startIndex / endIndex âm hoặc lớn hơn độ dài của chuỗi.
  • startIndex lớn hơn endIndex.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = “hocjava.com”, bây giờ mình sẽ sử dụng phương thức substring() để trích xuất chuỗi con từ vị trí 3 đến vị trí 6.

str.substring(3,6);
Code language: CSS (css)

Cách dùng hàm substring() trong Java String

public class StringSubstringExample {

	public static void main(String[] args) {
		String str = "www.hocjava.com";
		System.out.println("Last 4 char String: " + str.substring(str.length() - 4));
		System.out.println("First 4 char String: " + str.substring(0, 4));
		System.out.println("website name: " + str.substring(4, 11));
	}
}Code language: JavaScript (javascript)
Last 4 char String: .com
First 4 char String: www.
website name: hocjavaCode language: JavaScript (javascript)

Kiểm tra Palindrome bằng phương pháp subString()

Chúng ta có thể sử dụng phương thức substring() để kiểm tra xem một chuỗi có phải là palindrome hay không.

public class StringPalindromeTest {
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println(checkPalindrome("abcba"));
		System.out.println(checkPalindrome("XYyx"));
		System.out.println(checkPalindrome("871232178"));
		System.out.println(checkPalindrome("CCCCC"));
	}

	private static boolean checkPalindrome(String str) {
		if (str == null)
			return false;
		if (str.length() <= 1) {
			return true;
		}
		String first = str.substring(0, 1);
		String last = str.substring(str.length() - 1);
		if (!first.equals(last))
			return false;
		else
			return checkPalindrome(str.substring(1, str.length() - 1));
	}
}Code language: JavaScript (javascript)

Ở đây tôi đang kiểm tra xem chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng có giống nhau hay không. Nếu chúng không giống nhau, trả về false. Nếu không, hãy gọi lại phương thức một lần nữa truyền đệ quy chuỗi con với chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng bị loại bỏ.

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức substring() trong Java. Có gì thắc mắc thì bạn hãy comment phía dưới nhé.

Happy learning!!!

HỌC JAVA CORE~

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status