string-to-char-java

Đôi khi chúng ta phải chuyển đổi String thành mảng ký tự trong các chương trình java hoặc chuyển đổi một chuỗi thành char từ index cụ thể.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Convert String sang char Java

public class StringToCharJava { public static void main(String[] args) { String str = "hocjavahdd"; // string to char array char[]chars = str.toCharArray(); System.out.println(chars.length); // char at specific index char c = str.charAt(2); System.out.println(c); char[] chars1 = new char[7]; str.getChar(0, 7, chars1, 0); System.out.println(chars1); } }
Code language: JavaScript (javascript)

Output:

10 c hocjava

Lớp String có ba phương thức liên quan đến char. Hãy xem xét chúng trước khi chúng ta xem xét một chương trình java để chuyển đổi chuỗi thành mảng char.

  • char [] toCharArray(): Phương thức này chuyển đổi chuỗi thành mảng ký tự. Kích thước mảng char giống với độ dài của chuỗi.
  • char charAt(int index): Phương thức này trả về ký tự tại index cụ thể của chuỗi. Phương thức này ném StringIndexOutOfBoundsException nếu giá trị đối số chỉ mục là âm hoặc lớn hơn độ dài của chuỗi.
  • getChars(int srcBegin, int srcEnd, char dst [], int dstBegin): Đây là một phương thức rất hữu ích khi bạn muốn chuyển một phần chuỗi thành mảng ký tự. Hai tham số đầu tiên xác định chỉ số bắt đầu và kết thúc của chuỗi; ký tự cuối cùng được sao chép ở chỉ mục srcEnd-1. Các ký tự được sao chép vào mảng char bắt đầu từ chỉ mục dstBegin và kết thúc tại dstBegin + (srcEnd-srcBegin) – 1.

Trong chương trình trên, cách sử dụng toCharArray và charAt rất đơn giản và rõ ràng.

Trong ví dụ getChars, 7 ký tự đầu tiên của str sẽ được sao chép sang chars1 bắt đầu từ chỉ mục 0 của nó.

Đó là tất cả để chuyển đổi chuỗi thành mảng char và chuỗi thành chương trình java char.

Happy learning!!!

HỌC JAVA CORE~


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TÀI LIỆU DEV WORLD
Cẩm nang phát triển bền vững với nghề lập trình!