vong-lap-while-trong-java

Vòng lặp while trong Java

Vòng lặp while trong Java được sử dụng để thực thi một khối câu lệnh liên tục cho đến khi điều kiện đã cho đúng. Trước đó chúng ta đã học vòng lặp for trong Java.

Vòng lặp while trong Java

Cú pháp như sau:

while (expression) {
    // statements
}Code language: JavaScript (javascript)

Expression cho vòng lặp while phải trả về giá trị boolean, nếu không nó sẽ gây ra lỗi compile time error.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Flow diagram vòng lặp while trong Java

java while loop, while loop in java

Ví dụ

Đây là một ví dụ vòng lặp while đơn giản để hiển thị ra số từ 5 đến 10/

public class JavaWhileLoop {

	public static void main(String[] args) {

		int i = 5;
		while (i <= 10) {
			System.out.println(i);
			i++;
		}
	}
}Code language: JavaScript (javascript)

Output:

5
6
7
8
9
10

Lưu ý rằng tôi đang tăng giá trị của i bên trong vòng lặp while, nếu không vòng lặp while sẽ không bao giờ kết thúc và chúng ta có một vòng lặp vô hạn :D. Cách duy nhất để chấm dứt chương trình đang chạy trong vòng lặp vô hạn là thoát theo cách thủ công hoặc khi JVM hết bộ nhớ.

Cũng lưu ý rằng nếu biểu thức boolean trả về false thì các câu lệnh bên trong vòng lặp while sẽ không thực thi. Vì vậy khả năng câu lệnh bên trong vòng lặp while sẽ không bao giờ được thực thi.

Vòng lặp while với Iterator

Vòng lặp while trong Java được sử dụng nhiều với trình lặp trong Java. Hãy xem một ví dụ ngắn về việc lặp qua ArrayList bằng vòng lặp while.

List<String> veggies = new ArrayList<>();
veggies.add("Spinach");
veggies.add("Potato");
veggies.add("Tomato");

Iterator<String> it = veggies.iterator();

while(it.hasNext()) {
	System.out.println(it.next());
}Code language: JavaScript (javascript)

Ouput:


Spinach
Potato
Tomato

while true Java

Đôi khi chúng ta cố tình muốn vòng lặp while của mình chạy vô hạn. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp while true. Một ví dụ có thể là tìm kiếm một tệp ở vị trí cụ thể liên tục và nếu tìm thấy thì sẽ xử lý nó. Dưới đây là ví dụ về code cùa vòng lặp while true trong Java.

public class WhileTrueJava {

	public static void main(String[] args) {
		while(true) {
			System.out.println("Start Processing");
			// look for a file at specific directory
			// if found then process it, say insert rows into database
			System.out.println("End Processing");
			
			//  wait for 10 seconds and look again
			try {
				Thread.sleep(10*1000);
			} catch (InterruptedException e) {
				System.out.println("Thread Interrupted, exit now");
				System.exit(0);
			}
		}
	}

}Code language: PHP (php)

Nếu chúng ta chạy trương trình trên, chúng ta sẽ phải thoát nó theo cách thủ công bằng cách sử dụng Ctrl + C trên thiết bị đầu cuối.

Start Processing
End Processing
Start Processing
End Processing

Đó là tất cả về vòng lặp while trong Java, tôi hy vọng bạn hiểu rõ cách thức và thời điểm sử dụng vòng lặp while trong java.

Happly learning!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status