java-ternary-operator-explained

Toán tử bậc ba trong Java

Toán tử bậc ba trong Java là toán tử điều kiện duy nhất nhận ba toán hạng. Toán tử bậc ba trong Java là một phép thay thế một lớp lót cho câu lệnh if-then-else và được sử dụng rất nhiều trong lập trình java. Chúng ta có thể sử dụng toán tử bậc ba để thay thế switch cũng như được hiển thị trong ví dụ dưới đây.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Toán tử bậc ba trong Java

Toán hạng đầu tiên trong toán tử bậc ba của java phải là một boolean hoặc một câu lệnh có kết quả là boolean. Nếu toán hạng đầu tiên là true thì toán tử bậc ba của java trả về toán hạng thứ hai, còn toán hạng thứ ba thì trả về toán hạng thứ ba.

Cú pháp của toán tử bậc ba trong java là:

result = testStatement ? value1 : value2;

Nếu testStatement là true thì value1 được gán cho biến result còn value2 được gán cho biến result.

Hãy xem ví dụ về toán tử bậc ba của java trong một chương trình java đơn giản.

 public class TernaryOperator {
 
  public static void main(String[] args) {
     
    System.out.println(getMinValue(4,10));
     
    System.out.println(getAbsoluteValue(-10));
     
    System.out.println(invertBoolean(true));
     
    String str = "Australia";
    String data = str.contains("A") ? "Str contains 'A'" : "Str doesn't contains 'A'";
    System.out.println(data);
    
    int i = 10;
    switch (i){
    case 5: 
    	System.out.println("i=5");
    	break;
    case 10:
    	System.out.println("i=10");
    	break;
    default:
    	System.out.println("i is not equal to 5 or 10");
    }
    
    System.out.println((i==5) ? "i=5":((i==10) ? "i=10":"i is not equal to 5 or 10"));
  }
 
  private static boolean invertBoolean(boolean b) {
    return b ? false:true;
  }
 
  private static int getAbsoluteValue(int i) {
    return i<0 ? -i:i;
  }
 
  private static int getMinValue(int i, int j) {
    return (i<j) ? i : j;
  }
 
}
Code language: PHP (php)

Output

4
10
false
Str contains 'A'
i=10
i=10Code language: JavaScript (javascript)

Như bạn có thể thấy rằng chúng ta đang sử dụng toán tử bậc ba của java để tránh các câu lệnh if-then-else và switch case. Bằng cách này, chúng tôi đang giảm số lượng dòng mã trong chương trình java. Đó là tất cả để làm tròn nhanh toán tử bậc ba trong java.

Happy learning!!!

HỌC JAVA CORE

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status