Wrapper-Class-in-Java

Lớp Wrapper trong Java

Lớp Wrapper trong java là biểu diễn Đối tượng của tám kiểu nguyên thủy trong java. Tất cả các lớp wrapper trong java là bất biến và final.

Tính năng autoboxing và unboxing và mở hộp trong Java 5 cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa các kiểu nguyên thủy và các lớp trình bao bọc tương ứng của chúng trong các chương trình java.

Lớp Wrapper trong Java

Bảng dưới đây hiển thị các kiểu nguyên thủy và lớp trình bao bọc của chúng trong java.

Primitive typeWrapper classConstructor Arguments
byteBytebyte or String
shortShortshort or String
intIntegerint or String
longLonglong or String
floatFloatfloat, double or String
doubleDoubledouble or String
charCharacterchar
booleanBooleanboolean or String

Tại sao chúng ta cần các lớp wrapper?

Tôi nghĩ rằng đó là một quyết định thông minh khi giữ các loại nguyên thủy và các lớp Wrapper tách biệt để giữ cho mọi thứ đơn giản. Chúng ta cần các lớp bao bọc khi chúng ta cần một kiểu phù hợp với Lập trình hướng đối tượng như các lớp Bộ sưu tập. Chúng ta sử dụng các kiểu nguyên thủy khi chúng ta muốn mọi thứ trở nên đơn giản.

Các kiểu nguyên thủy không được rỗng nhưng các lớp trình bao bọc có thể là rỗng.

Các lớp bao bọc có thể được sử dụng để đạt được tính đa hình.

Đây là một chương trình đơn giản hiển thị các khía cạnh khác nhau của các lớp trình bao bọc trong java.

public class WrapperClasses {

  private static void doSomething(Object obj){
    
  }
  
  public static void main(String args[]){
    int i = 10;
    char c = 'a';
    
    //primitives are simple to use
    int j = i+3;
    
    //polymorphism achieved by Wrapper classes, we can't pass primitive here
    doSomething(new Character(c));
    
    List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
    //wrapper classes can be used in Collections
    Integer in = new Integer(i);
    list.add(in);
    
    //autoboxing takes care of primitive to wrapper class conversion
    list.add(j);
    
    //wrapper classes can be null
    in = null;
  }
}Code language: PHP (php)

Happy learning!!!

HỌC JAVA CORE

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status