convert-string-to-java.png

Convert String sang Array trong Java

Đôi khi chúng ta phải chia String thành Array dựa trên dấu phân cách hoặc một số biểu thức chính quy. Ví dụ: đọc một dòng tệp CSV và phân tích cú pháp chúng để chuyển tất cả dữ liệu vào một Array String. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi String thành Array trong chương trình Java.

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

String sang Array in Java

Hàm split(String regex) có thể được sử dụng để convert từ String sang Array

Nếu bạn đang làm việc với biểu thức chính quy của Java, bạn có thể sủw dụng method split(String regex) của Java.

Cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu cách convert từ String sang Java:

import java.util.Arrays;
import java.util.regex.Pattern;

public class StringToArrayExample {

  /**
   * This class shows how to convert String to String Array in Java
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    String line = "My name is Pankaj";
    //using String split function
    String[] words = line.split(" ");
    System.out.println(Arrays.toString(words));
    //using java.util.regex Pattern
    Pattern pattern = Pattern.compile(" ");
    words = pattern.split(line);
    System.out.println(Arrays.toString(words));
  }
}
Code language: JavaScript (javascript)

Output:

[My, name, is, Pankaj]
[My, name, is, Pankaj]Code language: JSON / JSON with Comments (json)

Lưu ý rằng Java cũng cung cấp một class kế thừa StringTokenizer nhưng bạn không nên sử dụng nó vì nó không có tùy chọn cho một biểu thức chính quy và việc sử dụng nó rất khó hiểu.

Chúng ta cũng có thể sử dụng biểu thức chính quy để convert String thành Array String trong Java.

Array sang String trong Java

Ví dụ này cho thấy cả hai cách được đề cập ở trên để chuyển đổi một mảng Char thành chuỗi. Ở đây chúng ta có một mảng Char ch[] và sẽ tạo hai String là str và str1 bằng cách sử dụng mảng

class Convert
{
  public static void main(String args[])
  {
    char[] ch = {'g', 'o', 'o', 'd', ' ', 'm', 'o', 'r', 'n', 'i', 'n', 'g'};
    // cách 1
    String str = new String(ch);
    System.out.println(str);
    // cách 2
    String str2 = String.valueOf(ch);
    System.out.println(str2);
  }
}Code language: JavaScript (javascript)

Output:

good morning
good morning

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi từ một mảng sang chuỗi trong java. 

Trên đây là cách convert từ String sang Array trong Java, happy learning!!!

HỌC JAVA CORE~

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status