[Thực hành] Hiển thị thời gian của hệ thống

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập các bước để tạo và khởi chạy một ứng dụng Java.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng Java để hiển thị thời gian hiện tại của máy tính.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một ứng dụng Java mới trên IntelliJ IDEA

File > New > Project > Java

Đặt tên của dự án là SystemTime.

Bước 2: Tạo lớp SystemTime

Trong thư mục src, chọn New > Java Class

Nhập tên của lớp là SystemTime.

Bước 3: Tạo hàm main() ở trong lớp SystemTime

public class SystemTime {
public static void main(String[] args) {

}
}

Lưu ý: Có thể sử dụng cách gõ tắt: psvm + TAB để tạo nhanh hàm main().

Bước 4: Nhập đoạn mã sau vào hàm main() để hiển thị thời gian của máy tính:

import java.util.Date;

public class SystemTime {
public static void main(String[] args) {
Date now = new Date();

System.out.println("Now is: " + now);
}
}

Lưu ý: Có thể sử dụng cách gõ nhanh: sout + TAB để gọi nhanh phương thức System.out.println().

Bước 5: Chạy ứng dụng

Chọn mục Run ‘SystemTime.main()’ để chạy ứng dụng và quan sát kết quả.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status