Các loại vòng lặp trong Java

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Vòng lặp for

Ngoài while và do-while, câu lệnh for cũng là một câu lệnh lặp hay được sử dụng.

Cú pháp:

for (initial-action; loop-continuation-condition; action-after-each-iteration) {    statement(s);}

Câu lệnh for được cấu tạo từ một thân vòng lặp – nơi chứa những câu lệnh cần lặp, đi kèm với đó là 3 cấu hình được mô tả giữa cặp dấu ngoặc tròn, 3 cấu hình này được phân cách bởi hai ký tự ;. Cả ba cấu hình đều có thể để trống. Chúng mang những ý nghĩa khác nhau.

 • Initial-action (hành động khởi tạo) phải là một câu lệnh hợp lệ của Javascript. Câu lệnh này sẽ được thực thi một lần duy nhất trước khi bắt đầu bất kỳ vòng lặp nào. Nếu để trống initial-action thì tương đương với không thực thi bất kỳ khởi tạo nào.
 • Loop-continuation-condition là một biểu thức điều kiện hợp lệ của Javascript. Biểu thức này sẽ được tính toán và đánh giá lại sau mỗi lần thực thi vòng lặp. Nếu bỏ trống, trình thực thi sẽ sử dụng giá trị true để thay thế.
 • Action-after-each-iteration (câu lệnh kết thúc sau mỗi lần lặp) là một câu lệnh hợp lệ của Javascript. Câu lệnh này sẽ được thực thi sau mỗi lần thực thi vòng lặp, trước khi condition được tính toán và đánh giá lại. Bỏ trống action-after-each-iteration tương đương với không thực thi bất kỳ lệnh kết thúc nào.

Ví dụ:

Chúng ta viết lại đoạn mã in 10 ký tự bằng câu lệnh for như sau:

Scanner sc = new Scanner(System.in);System.out.println("Moi ban nhap ky tu: ");String character = sc.nextLine();for (int i = 0; i < 10; i++) {  System.out.println(character);

Tham khảo khoá học lập trình wrb trong vòng 6 tháng, đảm bảo công việc đầu ra 100%!

Vòng lặp foreach

Vòng lặp for-each trong java giới thiệu từ Java 5. Nó chủ yếu được sử dụng để duyệt mảng hoặc các phần tử của collection. Lợi thế của vòng lặp for-each là nó giúp loại bỏ khả năng lỗi và làm cho code dễ đọc hơn.

package vn.viettuts.javafeatures;
 
public class ForEachExample1 {
  public static void main(String args[]) {
    // dinh nghia mang arr
    int arr[] = { 10, 20, 30, 40 };
 
    // duyet cac phan tu cua mang
    for (int i : arr) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}

Sử dụng vòng lặp for-each là một trong các cách để duyệt các phần tử của collection trong java. Ví dụ duyệt List:

package vn.viettuts.javafeatures;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
public class ForEachExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    // Creating arraylist
    List<String> list = new ArrayList<String>();
    // Add objects to arraylist
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("PHP");
    // Show list through for-each
    for (String obj : list) {
      System.out.println(obj);
    }
  }

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status