Ví dụ login sử dụng mô hình MVC trong Java

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu MVC là gì, ưu và nhược điểm của mô hình này. Ở phần này chúng ta sẽ thực hành tạo chương trình login bằng mô hình MVC.

Tạo model: LoginModel.java

package vn.viettuts.mvc;
 
public class LoginModel {
  private String userName;
  private String password;
 
  public LoginModel() {
  }
 
  public LoginModel(String userName, String password) {
    super();
    this.userName = userName;
    this.password = password;
  }
 
  public String getUserName() {
    return userName;
  }
 
  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }
 
  public String getPassword() {
    return password;
  }
 
  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }
}

Tạo view: LoginView.java

Lớp này chứa 2 phương thức:

 • Phương thức showMessage(): hiển thị thông tin cho người dùng.
 • Phương thức getUserInfo(): được sử dụng để thu thập thông tin user mà người dùng nhập.
package vn.viettuts.mvc;
 
import java.util.Scanner;
 
public class LoginView {
  public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 
  public void showMessage(String smg) {
    System.out.println(smg);
  }
 
  public LoginModel getUserInfo() {
    LoginModel user = new LoginModel();
    System.out.print("Username: ");
    user.setUserName(scanner.next());
    System.out.print("Password: ");
    user.setPassword(scanner.next());
    return user;
  }
}

Tạo controller: LoginController.java

package vn.viettuts.mvc;
 
public class LoginController {
  private LoginView view;
 
  public LoginController(LoginView view) {
    this.view = view;
  }
 
  public void login() {
    while (true) {
      LoginModel user = view.getUserInfo();
      if (checkLogin(user)) {
        view.showMessage("success!");
        break;
      } else {
        view.showMessage("wrong username or password!");
      }
    }
  }
 
  private boolean checkLogin(LoginModel user) {
    if ((user.getUserName().equals("admin")) 
        && (user.getPassword().equals("admin"))) {
      return true;
    }
    return false;
  }
 
  public LoginView getView() {
    return view;
  }
 
  public void setView(LoginView view) {
    this.view = view;
  }
}

Tạo lớp App.java chứa hàm main để chạy ứng dụng.

package vn.viettuts.mvc;
 
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    LoginView view = new LoginView();
    LoginController control = new LoginController(view);
    // goi ham login
    control.login();
  }
}

Tham khảo khóa học lập trình web 6 tháng, đảm bảo 100% công việc đầu ra!

Nguồn: https://viettuts.vn/java/mo-hinh-mvc-la-gi-vi-du-login-su-dung-mo-hinh-mvc-trong-java

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status