Bài tập Java cơ bản có lời giải

Bài tập Java cơ bản có lời giải cho người mới

Ở những bài viết trước mình đã có chia sẻ cho các bạn một số bài tập cơ bản ở phần 1phần 2. Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số bài tập Java cơ bản có lời giải cho người mới bắt đầu bằng các bài tập tổng hợp nhé.

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Bài tập Java cơ bản có lời giải

Đề bài

Ở đây mình có một số các bài tập cơ bản như sau mà mọi người có thể làm thử như sau:

Bài tập 1:

 • Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có chia hết cho 5 hay không?

Bài tập 2:

 • Viết chương trình nhập vào một số nguyên n. Tính tổng các số chia hết cho 5 trong khoảng từ 1 đến n.

Bài tập 3:

 • Viết chương trình cho một mảng số nguyên gồm n phần tử. Tính tổng các số chia hết cho 5 có trong mảng số nguyên đó.

Bài tập 4:

 • Xây dựng các hàm thực hiện các công việc sau:
  • Nhập các giá trị cho một mảng.
  • Tính tổng các phần tử chia hết cho 5 có trong mảng.

Lời giải

Sau khi các bạn đã thử sức làm xong các bài tập nhỏ nhỏ ở phía bên trên thì hãy cùng xem lại các bài tập đó với lời giải của mình nhé ^^

Bài tập 1:

 • Viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có chia hết cho 5 hay không?
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class EX1 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập số cần kiểm tra:");
    int number = scanner.nextInt();
    if(number % 5 == 0){
      System.out.println(number + " có chia hết cho 5");
    }else {
      System.out.println(number + " không chia hết cho 5");
    }
  }
}

Bài tập 2:

 • Viết chương trình nhập vào một số nguyên n. Tính tổng các số chia hết cho 5 trong khoảng từ 1 đến n.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = scanner.nextInt();
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      if (i % 5 == 0) {
        sum += i;
      }
    }
    System.out.println("Tổng các số chia hết cho 5 trong khoảng từ 1 -> n: " + sum);
  }
}

Bài tập 3:

 • Viết chương trình cho một mảng số nguyên gồm n phần tử. Tính tổng các số chia hết cho 5 có trong mảng số nguyên đó.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = scanner.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.println("Nhập phần tử thứ " + (i + 1) + " :");
      arr[i] = scanner.nextInt();
    }
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if(arr[i] % 5 == 0){
        sum += arr[i];
      }
    }
    System.out.println("Tổng các phần tử chia hết cho 5 có trong mảng là: " + sum);
  }
}

Bài tập 4:

 • Xây dựng các hàm thực hiện các công việc sau:
  • Nhập các giá trị cho một mảng.
  • Tính tổng các phần tử chia hết cho 5 có trong mảng.
 • Chương trình:
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Demo {
  public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Nhập n:");
    int n = scanner.nextInt();
    int[] arr = inputArray(n);
    int sum = sumAllElementDivisionByFive(arr);
    System.out.println("Tổng các phần tử chia hết cho 5 có trong mảng là: " + sum);
  }

  private static int sumAllElementDivisionByFive(int[] arr) { // Hàm tính tổng phần tử chia hết cho 5
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if(arr[i] % 5 == 0){
        sum += arr[i];
      }
    }
    return sum;
  }

  private static int[] inputArray(int n) { // Hàm nhập các phần tử
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.println("Nhập phần tử thứ " + (i + 1) + " :");
      arr[i] = scanner.nextInt();
    }
    return arr;
  }
}

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu + Khóa học lập trình FREE
Tài liệu + Khóa học lập trình FREE

DMCA.com Protection Status