[Thực hành] Access modifier

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Access modifier Mô tả Luyện tập với private, public, default, protected Hướng dẫn nộp bài: Up mã nguồn lên github Paste link github vào phần nộp bài Hướng dẫn 1. Private Với Private Access Modifier, chỉ có thể truy cập trong lớp. Trong ví dụ này, chúng ta tạo

Các phương thức getter và setter

Giới hạn khả năng truy cập của các trường dữ liệu giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cũng như giúp class trở nên dễ bảo trì hơn. Khi viết những class mới, để ý đến quyền truy cập là một thói quen tốt. Ngược lại với việc để một class được public sẽ khiến class

Access modifier

1. Giới thiệu Có hai loại Modifier trong Java, đó là: Access Modifier và Non-access Modifier. Access Modifer trong Java xác định phạm vi có thể truy cập của thành viên dữ liệu, phương thức, constructor hoặc lớp. Có 4 loại Access Modifier là: private, default, protected, và public. default: Truy cập trong nội bộ

Package

Một package trong Java là một nhóm các kiểu lớp, Interface và package con tương tự nhau. Package trong Java có thể được phân loại thành: Package đã xây dựng sẵn và package do người dùng định nghĩa. Có nhiều package đã xây dựng sẵn như java, lang, awt, javax, swing, net, io, util, sql,

[Thực hành] Lớp hình chữ nhật

Mục tiêu Luyện tập định nghĩa lớp, tạo đối tượng và sử dụng các phương thức của đối tượng. Điều kiện – Biết cách khai báo lớp (thuộc tính, phương thức) – Biết cách khởi tạo đối tượng – Biết cách sử dụng các phương thức của đối tượng Mô tả Trong phần này, chúng

Truy cập đối tượng qua biến tham chiếu

Dữ liệu và phương thức của đối tượng có thể được truy cập thông qua toán tử dấu chấm (.)qua biến tham chiếu của đối tượng. Các đối tượng được tạo mới được cấp phát trong bộ nhớ. Chúng có thể được truy cập thông qua các biến tham chiếu. 1. Biến tham chiếu và

Phương thức khởi tạo

Constructor (phương thức khởi tạo) được gọi để tạo đối tượng sử dụng toán tử new. Constructor là một phương thức đặc biệt. Chúng có 3 đặc điểm nổi bật sau: Constructor phải có cùng tên với tên lớp của nó Constructor không có kiểu dữ liệu trả về  Constructor được gọi sử dụng toán tử new

Ví dụ về định nghĩa lớp và tạo đối tượng

Phần này đưa ra hai ví dụ về định nghĩa lớp và sử dụng chúng để tạo các đối tượng. Một chương trình định nghĩa lớp Circle và sử dụng nó để tạo các đối tượng. Chương trình tạo ra 3 đối tượng hình tròn với bán kính 1, 25, và 125 và hiển thị

Định nghĩa lớp

Lớp định nghĩa các thuộc tính (properties) và hành vi (behaviors) của đối tượng Object-oriented programming (OOP) – Lập trình hướng đối tượng có nghĩa là lập trình sử dụng các đối tượng. Một đối tượng đại diện cho một thực thể trong thế giới thực có thể được xác định rõ ràng. Ví dụ,

Lập trình hướng đối tượng

Giới thiệu Lập trình hướng đối tượng cho phép bạn phát triển phần mềm và ứng dụng giao diện người dùng (GUI) có quy mô lớn một cách hiệu quả. Sau khi học các tài liệu trong các phần trước, bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề lập trình bằng cách sử dụng lựa